Медицински дозиметрични инструменти

Усъвършенстването на технологиите за изобразяване и лечение на основа на йонизиращо лъчение поставя все по-големи изисквания за осигуряване на защита на пациента и персонала. За да се възползвате в пълна степен от нарастващите възможности на усъвършенстваните образни и лечебни методи, е необходима точна и надеждна дозиметрия.

Ние предлагаме пълна гама дозиметрични инструменти и устройства за радиология, лъчева терапия и нуклеарна медицина.

  • Радиологични тестови обекти и QC измервателна апаратура за рентгенови инсталации
  • Системи за дозиметрия на пациента (DAP метри)
  • Абсолютна дозиметрия за лъчева терапия, включваща прецизни електрометри от световна класа и широка гама от йонизационни камери за различни енергийни диапазони
  • Терапевтични лъчеви анализатори – водни фантоми за измерване на разпределението на дозата на устройствата за лъчелечение
  • 1D и 2D масиви от йонизационни камери за анализ на съвременни техники за терапия с неправилни полета, динамични клинове, MLC и IMRT
  • Дозови калибратори за Нуклеарната Медицина

mdt