Polityka prywatności CPPL

 

RODO – Polityka przetwarzania danych w firmie Canberra Packard Sp. z o.o.
Dokument obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Administrator Danych
Administratorem danych osobowych jest Canberra Packard Sp. z o.o., ul. Królowej Marysieńki 24 B, 02-954 Warszawa, NIP 521-03-30-611, REGON 010142494

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (dalej jako „Ustawa”) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”) w celach marketingowych dot. w szczególności oferowanych produktów i promocji i na okres wykonywania ww. czynności marketingowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt a) i f) RODO .

Canberra Packard Sp. z o.o. (dalej CPPL) nie wyznaczyła osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z p. Dariuszem Kołatą, e-mail: d.kolata@cpce.net

Konieczność przekazania danych osobowych
Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne dla wykonania umowy. W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych, podanie danych może być niezbędne dla otrzymania informacji marketingowej.

Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez CPPL w następujących celach:

 1. Przedstawienia ofert na usługę świadczoną przez CPPL, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia.
 2. Zawarcia i wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1b RODO
 3. Realizacji obowiązków prawnych wynikających z art. 6 ust 1 c RODO w celu: wystawiania i przechowywania faktur,
 4. Realizacji zawartej umowy, lub w celu świadczenia usług przez CPPL, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia.
 5. Rozpatrzenia reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia.
 6. Marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez CPPL lub podmioty współpracujące z CPPL ,na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
 7. Ustalenia i dochodzenia roszczeń przez CPPL w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
 8. Państwa dane przekażemy odbiorcom trzecim, zgodnie z odpowiednia podstawą prawną:
  – organom państwowym – Prokuraturze, Policji, GIODO, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  – innym administratorom taki jak: firma kurierska dostarczająca do Państwa towar, dokumenty itp., biuro rachunkowe obsługujące naszą firmę pod względem księgowym
 9. Nasza firma prowadzi współpracę z międzynarodowymi partnerami, dlatego Państwa dane mogą być przekazywane poza obszar Wspólnoty Europejskiej. Dotyczy to podmiotów, które wspierają świadczenia Państwu usług, gwarantujących odpowiedni stopień ochrony danych, które wynikają ze stosowania klauzul umownych, przyjętych przez Komisję Europejską.

Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez CPPL Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo:

 1. Żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych;
 2. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. W przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 4. Prawo do sprostowania danych – czyli do poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się
 5. Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych
 6. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania
 7. Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe. Zakres tych praw i sytuacje w których można z nich korzystać określone są odpowiednimi przepisami prawa.
 8. Prawo do sprzeciwu – czyli do wniesienie w odpowiednim momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
  -na potrzeby marketingowe
  – w szczególnych przypadkach, jeśli przetwarzamy je w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym.
  W obu wymienionych wyżej przypadkach zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile będą istniały inne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
 9. Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w każdym dowolnym momencie wycofać każdą wyrażoną zgodę. Po złożeniu takiej dyspozycji nasza firma nie będzie już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu.

Źródło pochodzenia Państwa danych osobowych
Gromadzone przez CPPL dane osobowe pochodzą przede wszystkim bezpośrednio od klientów. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych (GIODO lub organ właściwy po 25 maja 2018).