Radiačná ochrana a monitorovanie životného prostredia

CANBERRA ponúka celú škálu riešení pre všetky vaše potreby týkajúce sa radiačnej ochrany a monitorovania životného prostredia.. Medzi konkrétne ponuky v oblasti monitorovania radiačnej ochrany a životného prostredia patria:

  • Prieskumné nástroje a sondy – určené pre prenosné aplikácie, ktoré zahŕňajú monitoring gama, alfa, beta, röntgenového a neutrónového žiarenia.
  • Monitorovanie kontaminácie – celý rad riešení pre kontamináciu alfa, beta, gama a röntgenovými lúčmi. K dispozícii sú riešenia pre celotelové monitory osôb, monitory rúk a nôh, monitory predmetov a výstupne gama monitory osôb.
  • Dozimetria – rad produktov osobnej dozimetrie na sledovanie rutinnej prevádzkovej expozície alebo na použitie v núdzových situáciách.
  • Ručná spektroskopia – zariadenia, ktoré pre merania vo vonkajšom prostredí prinášajú gamaspektroskopické vybavenie laboratórneho stupňa.
  • Monitorovanie životného prostredia – Pevné a mobilné monitorovacie systémy pre ochranu obyvateľstva v okolí jadrových zariadení a pre vnútornú bezpečnosť.
  • Vnútorná bezpečnosť – špičkové technológie na detekciu a identifikáciu pašovaného jadrového materiálu a na zabezpečenie jadrového materiálu na mieste.