Lekárske dozimetrické nástroje

Príchod zobrazovacích a liečebných technológií založených na ionizujúcom žiarení kladie čoraz väčšie požiadavky na zabezpečenie ochrany pacientov a personálu. Aby bolo možné plne využiť rastúce schopnosti a možnosti pokrokových metód zobrazovania a liečby, je potrebná presná a spoľahlivá dozimetria.
Ponúkame kompletný sortiment dozimetrických nástrojov a prístrojov pre rádiológiu, radiačnú terapiu a nukleárnu medicínu.

  • Rádiologické testovacie objekty a zariadenie na meranie QC pre röntgenové zariadenia
  • Systémy dozimetrie pacientov (merače produktu oblasti dávky)
  • Absolútna dozimetria pre radiačnú terapiu vrátane presných elektromerov špičkovej triedy a širokej škály ionizačných komôr pre rôzne energetické rozsahy
  • Terapeutické lúčové analyzátory – vodné fantómy na meranie distribúcie dávky na zariadeniach na ošetrenie žiarením
  • Polia ionizačnej komory 1D a 2D na analýzu moderných metód úpravy nepravidelných polí, dynamických klinov, MLC a IMRT
  • Dávkové kalibrátory pre nukleárnu medicínu

mdt